دانشگاه امیرکبیر
1399/11/20

دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) حمایت معنوی خود را از کنفرانس اعلام کرد.